NE2016.jpg (14553 bytes)

Lunch
Saturday, 10/10/98

NE2017.jpg (18580 bytes)

Lunch
Saturday, 10/10/98